Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

4 Aralık 2021 Türk İslam Kültüründe Birun Erkanından Olan Müneccimbaşıların Güneş Tutulmalarında Yaptığı Uygulama

TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜNDE Bîrun Erkanından Olan Müneccimbaşıların GÜNEŞ Tutulmalarında Yaptığı Uygulamalardan birini sizler ile paylaşıyorum. Güneş tutulması olduğu zaman kılınan namaz ise küsuf namazı olarak bilinmektedir. 

Güneş Tutulması: Ay, Güneş ile Dünya’nın arasına geldiği zaman ve Güneş’in ışığını kestiği zaman oluşur. Güneş tutulması daima Yeniay’dır. Güneş tutulmaları kişilerle birlikte geniş kitleler üzerinde de etkili olur, Güneş’in tutulma esnasında bizlere yansıyan hayat enerjisi zayıflar. Güneş otorite ve liderlikle ilişkilendirildiğinden bu dönemlerde yönetimlerde zayıflama karışıklıklar ve kaoslar yaşanabilir. Geçmişe ait konuların yeniden karşımıza çıkması. Bölgesel olarak depremler kazalar yangınlar, Güneş tutulmasının yansımaları arasındadır. Güneş ve Ay tutulmaları 6 ila 12 ay boyunca bireysel ve bölgesel olarak etkisini göstermeye devam edecektir. Bireysel olarak Güneş tutulması doğum haritamızda hangi evde gerçekleşmişse o evle ilgili konularda etkili olacaktır.


GÜNEŞ tutulması esnasında  KÜSUF namazı kılınır. 2 rekattır. KÜSUF Namazı kılındıktan sonra 33 kere “Allâhü Ekber” diye tekbir getirilir.

Ardından“Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.” Okunur.

DAHA SONRA ARAF SURESİ 54 NCÜ AYET 7 KEZ OKUNUR.

“İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin.”(A’raf, 7/54)

(Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!)


Ya FETAHI ya Allah

Allâhümme innî e’ûzü bike minel-hemmi
vel-hüzni.
Ve e’ûzü bike minel-‘aczi vel-keseli.
Ve e’ûzü bike minel-cübni vel-buhli.
Ve e’ûzü bike min ğalebetid-deyni ve kahrir-ricâli.”

Allah’ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım.
Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan
ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun beni alt etmesinden ve
insanların kahrından sana sığınırım.    

 

Sübhânallâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-arş.  
Sabah akşam 3 defa okumaya gayret edelim.
 Manası: Allah'ı  mizanın dolusunca ilminin sonsuzluğunca Rızasına ulaşıncaya kadar Arşın ağırlığınca  Tesbih ederim  

İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ. AMİN

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM
"Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illallahul melikül hakkul mubin.

Muhammedün Resulullahi sadikul va'dil emin.

Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram.

Es'elüke ya rabbel arşıl azim.

En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş."

 

KÜSUF NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke'yi okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Besmele çekilir.Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur.Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Daha sonra ARAF suresi 54 ncü ayet 7 kez okunur.
"İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin."(A'raf, 7/54)
(Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!)

Okunacak esmalar:
162 kez 
72 kez El Basıt 
409 kez El Tevvab 
1060 kez El Ganiyy. 

AYRICA: Türk İslam kültüründe Ebced avrupada numeroji olarak adlandırılan sayısal ve rakamsal hesaplamalarda gezegenlerle ilişkilidir. İslam astrolojisinde İLMİ NUCM ile görevlendirilen İDRİS Peygamber Rabbimizin 99 ismini Esmaül Hüsna yı her harf bir sayıya denk gelen bir gezegenle ilişkilendirmiştir. Bedende her organ her harf her sayı her renk her bitki her kristal bir gezegenle ilişkilidir.

HİNT ASTROLOJİSİNE GÖRE Okuyabileceğiniz mantra:

Om Bhaskaraya Vidhmahe
Diva karaya Dheemahe
Thanno Surya Prachodayath.108 kez okunur.

 

‘’Mantralarda ses enerjisidir gezegenlerle ilişkili sayısal ve rakamsal değerlerden oluşur. Yaydığı ses titreşimleri ile gezegenin zararlı enerjilerini azaltmaya yardımcı olur.


‘’Rabbimiz bize şah damarımızdan yakındır ona giden yolda niyetlerimizdir önemli olan. Hangi dine inanca mensup olursak olalım Güneş ve Ay tutulmalarında dua etmek bizleri yüceltir ve arındırır’’
HZ.MEVLANANIN DUASI

Yâ Rabbî!
Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.

Yâ Rabbî!
Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme. Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!
O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.

Yâ Rabbî!
Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.

Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!
Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.

Yâ Rabbî!
Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.
Ey ihsânı çok olan Rabbim!
Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et.
Ey affetmeyi seven Rabbim!
Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!
Bizi hidâyete çıkar.

Yâ Rabbî!
Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur.
Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin.

Ey âlemin yaratıcısı!
Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin.
Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al.
O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti).

Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin."

İBNİ ARABİNİN DUASI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

- Allah, Muhammed ve al-i Muhammed hakkı için bizi dünya ve ahirette onun
ilimlerinden faydalandırsın.
- Hamdolsun Allah'a, uygun kılmasının güzelliğinden dolayı.
O'ndan diliyorum; Yoluna salik olmayı nasip etmesini,
Bu yolu tah-kik ehli biri olarak kat etmemi ilham etmesini,
Yolunu tasdik etmekten dolayı huzura ermiş mutmain bir kalp bahşetmesini,
Önce geçmesini sağlayan özelliklerle donattığı aydınlık bir akıl vermesini,
Şereflendirmesinin makamına huzur veren bir sururla koşmayı,
Cehaletten uzaklığın mutmainliğini yaşayan bir nefis, fikrin kıvılcım ve şuleleriyle
parlayan bir anlayış,
Fethin pınarından ve halis şarabından zahir olan bir sır,
Neşenin genişliği ve enginliğiyle açılmış bir lisan vermesini,
Fani dünyanın çekici süslerinden ve zevk veren cazibesinden beri, yüksek bir
düşünce bahşetmesini,
Kevnin batışında ve doğuşunda varlığın sırrını gözlemleyen bir basiret nasip
etmesini,
Huzur rüzgarının arındırması neticesi her türlü bozukluktan beri duyular vermesini,
Noksanlığın taşkınlığından ve tatbikinden uzak tertemiz bir fıtrat vermesini,
Şeriatın egemenliğine ve güvencelerine uyan bir huy,
Toplayıp ayırmaya elverişli bir vakit bahşetmesini...
Salât ve selam Muhammed'e- al-i Muhammed'e ve grubuna,
Ondan sonraki halifelere ve yolunu izleyen tabîlerine,
Selam ve esenlik onların üzerine.
Bil ki, varlıktan ve şühuddan murat Allah'tır ve amaç da O'dur.
Ne inkar var ne de rat.
O, bana yeter ve O ne güzel vekildir.
Muhyiddin İbni Arabi 

 

ÇALIŞMA ESNASINDA İHTİYACINIZ OLACAK MALZEMELER
1 Adet Yeşim Taşı 
100 Gram Nane 
1 Adet Gül Yağı 
Kullanımı: 100 Gram naneyi bir kapta kaynatın içine gül yağını dökün ve evinizi o kaynadıkça arındırın. 
Daha sonra suyu dökebilirsiniz. 
Yeşim kristalinizi sol elinize alın. Ardından aşağıdakileri söyleyin. 

“Geçmişi ve ruhuma ağır gelen her şeyi temizliyor ve salıveriyorum. Bu yıl ve geçmiş yıllarda biriktirdiğim tüm bagajları bıraktım ve serbest bırakılmasını ve Dünya'ya iade edilmesini istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Artık arındım, huzur içindeyim. Artık Kaynak'a bağlı ve köklenmiş durumdayım. Ben ışığım ve sevgiyim ve güçlü bir tanrısal varlığım. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler."


"Bu Tutulma döngüsünün benim için açtığı tüm güzellikleri kucaklıyorum. Aldığım dersleri ve gelişimi henüz tam olarak anlayamasam da, deneyimlediğim her şey için teşekkür ediyorum.  Bugün bulunduğum her şey için şükürler olsun.  Bu yıl en çok (BURAYA İSTEĞİNİZ BİR CÜMLEYİ ŞÜKÜR İLE İFADE EDİN ) için minnettarım. Şu anda (BURAYA İSTEĞİNİZ BİR CÜMLEYİ ŞÜKÜR İLE İFADE EDİN ) için minnettarım. Ve yeni yılda en çok sabırsızlıkla bekliyorum (BURAYA İSTEĞİNİZ BİR CÜMLEYİ ŞÜKÜR İLE İFADE EDİN). Diyerek çalışmanızı tamamlayın. 

şenay yangel imza

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık