Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

25 Ekim Güneş Tutulmasında Müneccimbaşıların Yaptığı Çalışma

25 EKİM 2022 GÜNEŞ TUTULMASININ BİZLERE MESAJI

Karanlık aydınlıktan, Yalan doğrudan kaçar.
Güneş yalnız da olsa, Etrafa ışık saçar.
Üzülme, Doğruların kaderidir yalnızlık.
Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
Ömer HAYYAM

Türk İslam kültüründe müneccimbaşılar Güneş ve Ay tutulmalarını daima titizlikle incelemişlerdir. Kayıt altına almış, padişah ve saray halkını bu konuda bilgilendirmişlerdir. Gereken tedbir ve izlenmesi gereken yollar konusunda rehberlik etmişlerdir. XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüzyılın başlarında başlayan müneccimbaşılık müessesinde Osmanlı sarayında Bîrun erkanından olan müneccimbaşılar, Kuyruklu yıldızların geçişi, zelzele, yangın, Ay tutulmalarında önemli astronomi hadiseleri ile fevkalade olayların gözlemleri sonucu yaşanacak olumsuzlukları en aza indirebilmek için Ay tutulmalarında sizlerle paylaştığım dua ve uygulamaları yaparlardı.

NOT: GÜNEŞ tutulmasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Kısmi Güneş Tutulması 25 Ekim 2022 Türkiye saati ile 13:00 da gerçekleşecek. Bu çalışmaları  tutulma saatinden başlayarak sabah ezanına kadar yapabilirsiniz.

GÜNEŞ tutulması esnasında  KÜSUF namazı kılınır. 2 rekattır. KÜSUF Namazı kılındıktan sonra 33 kere “Allâhü Ekber” diye tekbir getirilir.

Ardından“Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.” Okunur.

DAHA SONRA ARAF SURESİ 54 NCÜ AYET 7 KEZ OKUNUR.

“İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin.”(A’raf, 7/54)

(Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!)

Ya FETAHI ya Allah

Allâhümme innî e’ûzü bike minel-hemmi
vel-hüzni.
Ve e’ûzü bike minel-‘aczi vel-keseli.
Ve e’ûzü bike minel-cübni vel-buhli.
Ve e’ûzü bike min ğalebetid-deyni ve kahrir-ricâli.”

Allah’ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım.
Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan
ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun beni alt etmesinden ve
insanların kahrından sana sığınırım.    

Tutulma saatinden itibaren sabah ezanına kadar dualar ve esmalar okunabilir.
Sübhânallâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-arş.  
Sabah akşam 3 defa okumaya gayret edelim.
 Manası: Allah'ı  mizanın dolusunca ilminin sonsuzluğunca Rızasına ulaşıncaya kadar Arşın ağırlığınca  Tesbih ederim  

İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ. AMİN

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM
"Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illallahul melikül hakkul mubin.

Muhammedün Resulullahi sadikul va'dil emin.

Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram.

Es'elüke ya rabbel arşıl azim.

En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş."

ARDINDAN BU TUTULMANIN EN YÜCE HAYRINIZA OLMASINA NİYET EDEREK HIZIR AS DUASINI 1 KEZ TÜM KALBİNİZ İLE OKUYUN.

Bismillahirrahmanirrahiym*
La ilahe illellahül hayyül kayyum*
La ilahe illellahül bakıd deymum*
La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh*
La ilahe illellahül evvelül ahir*
La ilahe illellahüz zahirul batın*
La ilahe illellahül azizül cebbar*
La ilahe illellahül hakimül ğaffar*
La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr*
La ilahe illellahül latiyfül habir*
La ilahe illellahül ğafuruş şekur*
La ilahe illellahül vehhabül kadir*
La ilahe illellahül halimül alim*
La ilahe illellahül cevadül kerim*
La ilahe illellahül berrur rahiym*
La ilahe illellahül azizül hakiym*
La ilahe illellahül hafidur rafiu*
La ilahe illellahül hafiyzul muğniy*
La ilahe illellahül kerimül mu’tıy*
La ilahe illellahül kaimüz zekiyy*
La ilahe illellahül aliyyül behiyy*
La ilahe illellahüş şehidür rakıyb*
La ilahe illellahül karibül mucib*
La ilahe illellahül fettahul aliym
La ilahe illellahül vekiylür razzak*
La ilahe illellahül mütekebbirul halık*
La ilahe illellahül evvelü min aded*
La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded*
La ilahe illellahül vedudül meciyd*
La ilahe illellahül mübdiül müiyd*
La ilahe illellahül fe’alü lima yürid*
La ilahe illellahül melikül varis*
La ilahe illellahül bakıl bais*
La ilahe illellahül bariul musavvir*
La ilahe illellahül latiyful müdebbir
La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan
La ilahe illellahül hannanül mennan
La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan*
La ilahe illellahül hadil kaviyy*
La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy*
La ilahe illellahül hakkul mübin*
La ilahe illellahüt tevvabül müiyn*
La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal*
La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal*
La ilahe illellahül ferdüs samed*
La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda*
La ilahe illellahül basitul bediy’u*
La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı*
La ilahe illellahül vasiu zül ihsan*
La ilahe illellahüs selamül mü’min*
La ilahe illellahül kefiylül müheymin*
La ilahe illallahül hakimül kerim*
La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym*
Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn*
Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*

25 EKİM 2022' DE  GERÇEKLEŞECEK TUTULMADA OKUNACAK ESMALAR

YA RAFİ: Adedi 351’dir.

YA BASIT: Adedi 72’dir.

YA ALİ: Adedi 110’dur.

YA MACİD: Adedi 57’dir.

777 defa da “Yâ R.fiül Camiiül Basıtül Aliül Mâcid.” ZİKRİ ni yapabilirsiniz.

şenay yangel imza

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık